ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

23 ธ.ค.64 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้ดำเนินการแล้วและที่ยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข และร่วมรับฟังแนวทางการทำวิจัยในการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน จากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้เทศบาลเมืองบ้านสวนเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย , ด้านการบริหารจัดการ , ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว , ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม , ด้านวิศวกรรม , ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมาย โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาฯในระยะยาวต่อไป