ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

23 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักช่าง , เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ เพื่อให้การช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการรักษาสุขภาพ และร่วมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจแก่คนพิการและครอบครัว