ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

23 ส.ค.65 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยนายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ อุตศาสตร์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมเปิดโครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการบริหารงาน ผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 ให้เด็กเล็ก ครู และผู้ปกครองทั่วไป ได้ประจักษ์ อีกทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงศักยภาพในการเรียนรู้ และมอบเกียรติบัตรแก่เด็กเล็กที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2