ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

24 ก.ค.65 เวลา 13.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน