ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

24 ต.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นายสมโพธิ์ นะมะอะอุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ขั้นตอนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , การพิจารณาประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ขั้นตอนการจัดทำและประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ทราบแต่ละขั้นตอน ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น จะนำไปพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆต่อไป และได้รับเกียรตินางวันวิสา ปรีชานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาบรรยายให้ความรู้ด้านภาษีและสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน