ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

24 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2565 โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เดชา วรรณพาหุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน