ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

24 พ.ย.64 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี