ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

24 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ ที่มาบรรยายเกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และในภาคบ่ายเป็นสัมมนากลุ่มเพื่อละลายพฤติกรรม จากนายประทีป วันมูดา และคณะ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน