ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

24 ม.ค.67 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและบทบาททางสังคมมากขึ้น รวมไปถึงการเรียนรู้ประสบการณ์ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การดูแลสุขภาพด้านต่างๆ ให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เสื่อมถอย ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และสามารถดูแลตนเองได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายกอบโชค ซื่อตรง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย อยู่อย่างไรให้เป็นสุขในวัยสูงอายุ” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน