ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ส่งมอบผักสวนครัวและพืชสมุนไพรให้กับผู้นำชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วสมุนไพร ต้าน COVID-19) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายในระดับครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน