ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

24 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ร่วมใจประกวดคัดลายมือ , โครงการประกวดมารยาทไทย และโครงการวาดภาพระบายสี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและปฏิบัติตามแบบอย่างมารยาทไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ อีกทั้งได้ให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการอนุรักษ์เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมไปถึงให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจากวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขัน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน