ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

24 ส.ค.65 เวลา 10.00 น. นายโอภาส คุณากรธำรง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน ชุดที่ 3 (ด้านการติดตามและประเมินผล) ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน