ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

24 ส.ค.66 เวลา 16.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มอบป้ายอาหารปลอดภัย ตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้ออาหารที่ปลอดสารปนเปื้อน และมีความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ตลาดนัดตึกน้ำ/ตลาดนัดซอย 12