ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นายวิชิต ชิตวิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ เทศบาลเมืองปากช่อง และโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชับพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาองค์กรที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ Thailand 4.0 และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทผล ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร ได้ร่วมพัฒนาแนวคิด เสริมสร้างทัศนคติ อีกทั้งมีจิตสำนึกการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง