ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

25 ก.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยห่างไกล Office syndrome ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจของสาเหตุและการป้องกันโรค Office syndrome ให้กับประชาชนวัยทำงาน รวมถึงได้หาแนวทางการดูแลรักษา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย สามารถให้คำแนะนำ เฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะเสี่ยง Office syndrome ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน