ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

25 ต.ค.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการส่วนทุกสำนัก และหัวหน้าฝ่ายสำนัก/กอง ประจำเดือนตุลาคม เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่ได้ดำเนินการแล้วและที่ยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน