ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

25 มี.ค.65 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นายสมโพธิ์ นะมะอะอุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิด – ปิด โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ให้กับร้านจำหน่ายอาหารที่ผ่านการประเมินมาตรฐานฯ รวมถึงมอบวุฒิบัตรและบัตรผู้สัมผัสอาหาร ให้กับผู้ผ่านการอบรมฯ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน