ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

เทศบาลเมืองบ้านสวน นำโดยนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี