ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

26 ต.ค.64 เวลา 14.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสุภาพบุรุษเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา วางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาและทิศทางในการทำงานของกลุ่มสุภาพบุรุษให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน