ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

26 ต.ค.65 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับดีเด่น และงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน