ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

26 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขจรจัด ตามโครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ และโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ณ สนามเด็กเล่น หมู่บ้านพิมพาภรณ์ หมู่ที่ 7*โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของฯครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มูลนิธิไตรคุณธรรม หมู่ที่ 5