ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

26 พ.ค.66 เวลา 10.00 น. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมประดับอินธนูให้กับ นายวันชัย วิเศษไชยยะ ที่ได้รับดำรงตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน และแนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ต่อสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน