ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

26 พ.ย.64 เวลา 13.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดการค้นหาคัดกรองเชิงรุก และให้กำลังใจแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งได้มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)