ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยนางจิราภรณ์ อุตศาสตร์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนางกัญติมาภรณ์ อัปมะให ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำคณะเด็กเล็กและคณะครูภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง เข้าร่วมโครงการหนูน้อยในโลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา รวมไปถึงให้เด็กได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งเด็กจะได้เห็น สัมผัส และสังเกตพฤติกรรมที่แท้จริงของสัตว์ต่างๆ โดยได้จัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 รุ่น 2 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี