ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

นางจันทนา ทองแดง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส เพื่อเห็นชอบเรื่องการคัดเลือกหนังสือ ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน เข้าร่วมประชุมฯ