ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและติดตามการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเนื้อหาการประชุมหลักๆคือ การดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น โรงพยาบาลสนาม สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย ศูนย์พักคอยและการแยกตัวกักที่บ้าน การจัดซื้อวัคซีน หรือภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย , การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น