ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

26 เม.ย.65 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมบ้าน มอบแพมเพิสตามโครงการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 26 ราย