ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

26 เม.ย. 65 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน “ชุมชนเนินยายวาส” กรณีที่ครบวาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อยในการคัดเลือกกรรมการชุมชนครั้งนี้ ณ สนามเด็กเล่นหมู่บ้านทรัพย์อนันต์