ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

27 ก.ย.64 เวลา 14.00 น. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ ญัตติเรื่อง แจ้งประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ,ญัตติเรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 12/2564 ,ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 18/2564 ,ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน