ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

27 ต.ค.64 เวลา 10.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนางสาวนันทวัน สิริดำรงชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมแผนการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาฯในระยะยาวต่อไป