ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

27 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบขอเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน , การเสนอญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติแจ้งสภาท้องถิ่นทราบกรณีขอปรับ-ลดยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระประจำปี พ.ศ. 2564 , การเสนอญัตติ รับทราบและเสนอความเห็น หรือตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การพัฒนาท้องถิ่น ในรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) พร้อมกับแนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ต่อสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน