ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

27 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาความรอบรู้แกนนำสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาความรอบรู้แกนนำสุขภาพในการดูแลตนเอง ครอบครัว และประชาชนในชุมชน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากคุณลัดดาวัล ฟองค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน