ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

27 พ.ย.66 เวลา 09.30 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู ผู้ปกครองและเด็กเล็กร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2