ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

27 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการพลังชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยดูแลให้ชุมชนปราศจากยาเสพติด และสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนการต่อต้านยาเสพติดในชุมชน โดยได้รับเกียรติผู้แทนจาก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน