ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

27 มิ.ย.65 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการและตรวจสอบความเหมาะสมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน