ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

27 มี.ค.67 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม (Zoom Meeting) คัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนกลุ่มระดับจังหวัด เพื่อไปคัดเลือกเป็นกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ