ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

27 ส.ค.64 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านสวน จัดการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน(สุวรรณวิทยาคาร) , บ้านสวนอุดมวิทยา เพื่อเห็นชอบเรื่องการคัดเลือกหนังสือ ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน เข้าร่วมประชุมฯ