ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

27 เม.ย. 65 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน “ชุมชนสุขนิมิตต์” กรณีที่ครบวาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 โดยมีนายสมโพธิ์ นะมะอะอุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางเชษฐ์สุดา สเตเฟ่นส์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อยในการคัดเลือกกรรมการชุมชนครั้งนี้ ณ ศาลเจ้าโกมินทร์