ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

28 ก.พ.65 เวลา 07.30 น. งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ร่วมกับงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านสวนสามัคคี ดำเนินการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลตนเอง และข้อมูลด้านสุขภาพ ณ ซอยเพชรบ้านสวน 19