ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

28 ก.พ.65 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนนำโดยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 78 ราย