ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

28 ต.ค.64 (เมื่อวานนี้) เวลา 14.00 น. นางมรกฏ บัวแตง ผู้อำนวยการสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวศิรินาถ เนียมภิรมย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เพื่อร่วมกันบูรณาการการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งนำโดยแพทย์หญิงปรียพัศ พรประเสริฐ นายแพทย์ปฏบัติการ และนางสาวหทัยทิพย์ กลางทุ่ง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชลบุรี พร้อมนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 6 คน มาศึกษาดูงานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองบ้านสวน ณ วิทยาลัยชลพินิจ ชลบุรี