ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

28 มี.ค.65 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแกนนำสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพรองรับสังคมวัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ พูลทวี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน