ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

28 มี.ค.66 เวลา 14.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน