ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

28 มี.ค.67 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมสมาชิกศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มฯ ได้รับรู้ข่าวสาร มีการปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ รวมถึงการเสนอความคิดในการพัฒนาท้องถิ่น

พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 (World Soil Day 2023) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้หัวข้อ “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน