ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

29 พ.ย.64 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติของสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ที่จัดการเรียน/การสอน (On-site) ให้เป็นไปตามมาตรการ (Covid Free Setting) โดยเน้นย้ำของการเว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย โรงเรียนอนุบาลวัดอัญญิกาวาส โรงเรียนร่มไม้ และโรงเรียนเกษมวิทย์