ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

29 พ.ย.64 เวลา 14.00 น. นางวันทนา ชิตวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 2/2564 เรื่องเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน