ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

29 พ.ย.65 เวลา 07.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านห้วยทวน ดำเนินการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่บ้าน พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลตนเอง และข้อมูลด้านสุขภาพ ณ ชุมชนหนองบัวขาว หมู่ 3