ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

29 เม.ย.65 เวลา 13.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล พร้อมทั้งปรึกษาหารือปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีส่วนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้การเสนอแนะในการพัฒนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวนต่อไป โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน