ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

3 ก.ค.67 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนได้ความรู้จากการคัดแยกขยะในครัวเรือน สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ ที่อาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยจากที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค รวมไปถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ จากการนำขยะมาเปลี่ยนเป็นกองบุญให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระคุณเจ้า พระราชธรรมนิเทศ พระพยอม กลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว มาเป็นวิทยากรบรรยายธรรม ในเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนในปัจจุบัน พร้อมรับมอบผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

#ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล #เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ