ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

3 ก.พ.65 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ รายงานผลการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมไปถึงการสรุปรายรับ – รายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน